Nyheter.

Stöd till enskilda näringsidkare

Med anledning av den rådande coronapandemin har regeringen den 5 november 2020 utfärdat en förordning som under vissa förutsättningar kan ge enskilda näringsidkare stöd för minskad omsättning.

 Förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare trädde i kraft den 9 november 2020.

 Länsstyrelsen i Dalarnas län ska pröva ansökan om stöd om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Värmlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län.

 Krav som ställs på ansökan är bl.a. att ansökan ska lämnas på ett formulär som fastställs av Boverket. Ansökan om stöd ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 31 januari 2021. Stödet är begränsat till 120 000 kronor och betalas ut av Boverket.

Satiriker och samhällsdebattörer kan andas ut efter den friande domen mot Aron Flam

I ett omtalat mål vid Patent- och marknadsdomstolen (PMD) har komikern och samhällsdebattören Aron Flam stått åtalad för upphovsrättsbrott. Målet tar sin utgångspunkt i det välkända bildkonstalstret ”EN SVENSK TIGER” som skapades av Bertil Almqvist i början av 1940-talet som ett led i en av försvarsmakten initierad vaksamhetskampanj.

Aron Flam har i samband med publiceringen av boken ”Det här är en svensk tiger” gjort en rad förfoganden av olika varianter av Bertil Almqvists verk. Åklagaren har gjort gällande att förfogandena har inneburit intrång i upphovsrätten till originalverket emedan försvaret har hävdat att förfogandet har utgjort satir eller parodi och varit en del av en berättigad samhällskritik där den berömda tigern har fått symbolisera den tystnadskultur som Aron Flam menar präglar svenskt debattklimat.

Målet rör den intressanta frågan vilken frihet en samhällsdebattör eller satiriker har att använda skyddade alster för att på ett humoristiskt sätt delta i politisk debatt, framföra samhällskritik eller kritik mot makthavare. En intresseavvägning måste ske och all användning av skyddade alster kan inte slentrianmässigt tillåtas bara för att det är fråga om humor eller samhällskritik. Samtidigt måste yttrandefriheten och den fria debatten värnas. Domen är enligt min mening en väl avvägd och välmotiverad avvägning.

PMD inleder sina domskäl med att redogöra för två alternativa förhållningssätt där det ena är att se en parodi eller satir som ett eget självständigt verk som därmed inte gör intrång i originalverket och det andra innebär att betrakta rätten till parodi eller satir som en inskränkning i upphovsrätten.

Det förra synsättet har präglat svensk rätt men det senare synsättet vinner stöd i EU-rätten. Oavsett synsätt konstaterar PMD att parodin traditionellt åtnjuter skydd av rättsordningen.

PMD finner att Aron Flams förfoganden inte utgör självständiga verk. Därmed prövar PMD om det s.k. parodiundantaget i Infosocdirektivet är tillämpligt. Parodiundantaget utgör en intresseavvägning mellan rättighetshavarnas intresse av skydd och intresset av att kunna använda alster i samhällskritiska eller andra skyddsvärda sammanhang.

PMD kommer efter ett ganska omfattande resonemang fram till att Aron Flams förfoganden uppvisar en tillräcklig grad av originalitet och att syftet uppenbarligen är en del av en samhällskritik som i och för sig har sitt berättigande. Slutsatsen är att Aron Flams förfoganden omfattas av parodiundantaget och åtalet ogillades.

Domen är säkert välkommen bland satiriker och samhällsdebattörer

Födelsedagsbarn


Idag är det din dag Annika!
Ett stort GRATTIS på 40 – årsdagen!
Hipp hipp hurra!

Grattis Madelene till advokattiteln!

Vi firar att Madelene L. Rystedt beviljats inträde i Sveriges Advokatsamfund och nu får titulera sig advokat. Vi gläds åt den kunskap och engagemang som hon tillför Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog.

Madelene är verksam inom områdena socialrätt samt ekonomisk familjerätt och övrig familjerätt.

Upphovsrättsligt skyddat material kan åberopas som bevisning i domstol

I ett mål i Patent- och Marknadsöverdomstolen (PMÖD) hade ena parten i en tvist givit in ett fotografi till domstolen och åberopat det som bevisning. Den andra parten, som också hade upphovsrätten till fotografiet, gjorde gällande upphovsrättsintrång eftersom fotografiet blivit en allmän handling hos domstolen och därmed tillgängligt för allmänheten.

PMÖD begärde förhandsbesked av EU-domstolen med frågeställningen om ingivandet av fotografiet till domstolen utgjorde ”spridning till allmänheten” enligt upphovsrättsdirektivet. EU domstolen har nu i mål C-637/19 slagit fast att ”varje handling genom vilken en användare ger tillgång till skyddade verk, med full kännedom om konsekvenserna av sitt handlande, kan utgöra en överföring. Detta är fallet när ett skyddat verk ges in som bevisning till en domstol”.

Vidare konstaterar EU-domstolen vad gäller begreppet ”allmänheten” att detta avser ett obestämt antal potentiella mottagare och att det dessutom förutsätter ett ganska stort antal personer. EU-domstolen konstaterar att ingivande till domstolen avser en mindre sluten krets och att ingivandet inte kan anses ske till allmänheten. Att det finns nationella bestämmelser om offentlighet som medför att domstolen kan komma att lämna ut upphovsrättsligt skyddat material förändrar inte bedömningen. Vidare anges att det vid utlämnande av handlingar enligt offentlighetsprincipen är domstolen som sprider alstret och inte den som givit in och åberopat det som bevisning.

Slutsatsen är att part inte är förhindrad att åberopa upphovsrättsligt skyddat material som bevisning i domstol.