Nyheter.

Födelsedagsuppvaktning

Igår uppvaktade vi Per, som fyller 60 år den 27 april, med pompa och ståt.  

Bowling och middag på Falu Bowling & Krog stod på programmet. Tjejerna mötte killarna i en rafflande match där tjejerna vann.

Stöd till åtgärder efter skogsbränder 2018

Med anledning av skogsbränderna i Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län under sommaren 2018 har regeringen den 7 februari 2019 utfärdat en förordning som under vissa förutsättningar kan ge skogsägare stöd för vissa åtgärder till följd av skogsbränderna.

 Förordningen (2019:12) om stöd till åtgärder efter skogsbränder i Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län trädde i kraft den 1 mars 2019 och ska gälla fram till utgången av december 2019.

 De myndigheter som ska pröva frågor om stöd ska beviljas är Skogsstyrelsen och Trafikverket. Krav som ställs på ansökan är bl.a. att den ska vara skriftlig och lämnas in till rätt myndighet senast den 1 november 2019. Lägsta belopp för utbetalning av stöd är 5 000 kronor.

Stora skogsbranden i Västmanland 2014 ger efterspel i HD

Sommaren 2014 uppstod en stor skogsbrand i Västmanland. En skogsmaskin som utförde markberedningsarbete orsakade brand som genom de varma och torra förhållandena fick ett mycket hastigt förlopp och omfattande spridning med stora skador som följd.

Den skogsmaskin som orsakade branden var ett trafikförsäkringspliktigt motorfordon. Skadedrabbade skogsägare har vänt sig mot trafikförsäkringsbolaget och begärt ersättning för sina skador. Enligt trafikskadelagen utges ersättning för person- eller sakskador som uppkommer i följd av trafik med motordrivet fordon. Försäkringsbolaget bestred ersättningsskyldighet under åberopande av att branden inte uppkommit i följd av trafik.

Alltsedan trafikskadelagens tillkomst har domstolarna haft en generös tolkning av vad som faller under begreppet ”i följd av trafik”. Ett par sentida rättsfall Har dock antytt en mer nyanserad hållning hos domstolarna. Det har uppfattats som att grundregeln är att skada uppkommit vid ett motorfordons normala brukande i dess egenskap av transportmedel.

HD konstaterar att markberedningen utfördes med s.k. harvning med två redskap som var fastmonterade på fordonet. Vid sådan harvning vänds vegetation och jord upp med redskapen, vilket sker samtidigt som fordonet förs framåt med motorns kraft. Motorn ger också kraft till harvredskapens roterande rörelse. Harvning förutsätter alltså att fordonet förs framåt och att dess motor är igång. HD konstaterar vidare i enlighet härmed att fordonet som orsakade branden användes på ett normalt sätt för sitt ändamål och att fordonet också användes som ett transportmedel och att branden därmed uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon.

Av HD:s domskäl får man dra slutsatsen att det för attett fordon skall anses användas i sin egenskap av transportmedel in te endast omfattar vad som i dagligt tal menas med transport, dvs att gods eller person flyttas från punkt A till punkt B. Det krävs heller inte att transport är det huvudsakliga syftet. I det aktuella målet har syftet med användningen av fordonet varit att bereda skogsmark. Detta har i sin tur krävt att fordonet förts framåt, vilket är tillräckligt för att skadan ska anses ha uppkommit i följd av trafik.

Målsägandebiträden kan fortsättningsvis förordnas i hovrätten i mål om sexualbrott

Efter att de skärpta reglerna om målsägandebiträden trädde i kraft den 1 juli 2018, har Högsta domstolen (nedan HD) i beslut den 23 november 2018 fastslagit att presumtionen som föreligger för att förordna målsägandebiträde vid sexualbrott även gäller i hovrätten.

Presumtionen innebär att målsägandebiträde ska förordnas, om det inte är uppenbart att målsäganden saknar behov av biträde. En prövning ska dock ske utifrån de behov som målsäganden har i hovrätten, där hänsyn ska tas till bl.a. om målsäganden ska närvara vid huvudförhandlingen, om det ska hållas förhör, hur komplicerad skadeståndsfrågan är och om målsäganden har biträtt åtalet.

Bakgrunden i målet till HD:s beslut är i korthet följande. Målet gäller våldtäkt. Tingsrätten har meddelat frikännande dom, vilken har överklagats av åklagaren och målsäganden. Hovrätten bedömde att målsäganden saknade behov av målsägandebiträde vid den kommande huvudförhandlingen och avslog därför målsägandens begäran om att det målsägandebiträde som varit målsäganden behjälplig i tingsrätten även skulle förordnas i hovrätten.

HD ansåg inledningsvis att det är uppenbart att det inte finns något behov av målsägandebiträde med hänsyn till prövningen av ansvarsfrågan. Eftersom det av utredningen framgår att målsäganden inte ska närvara vid huvudförhandlingen i hovrätten, ingen ny bevisning ska åberopas och förhören som upptagits vid tingsrätten ska spelas upp.

Trots detta förordnade HD ett målsägandebiträde för målsäganden i hovrätten, under motiveringen att det inte är uppenbart att målsäganden saknar behov av ett målsägandebiträde när det gäller prövningen av skadeståndsanspråket. Detta eftersom bedömningen i ansvarsfrågan i hovrätten kan innebära att skadeståndsanspråket prövas i sak för första gången i andra instans då tingsrätten meddelat frikännande dom.

Beslutet innebär att vi som arbetar med dessa frågor på byrån som huvudregel kan vara våra klienter behjälpliga som målsägandebiträde med skadeståndsfrågor i hovrätten i mål om sexualbrott även i fortsättningen.

Konkursutförsäljning Tasscompaniet i Falun AB, onsdag den 19 september kl. 10.00

 

 

Bolaget bedriver försäljning av foder och tillbehör till hund och katt

Total utförsäljning med start onsdag den 19 september
klockan 10.00

70 % oavsett tidigare pris

Allt ska bort

Välkomna!