Konkursutförsäljning Tasscompaniet i Falun AB, onsdag den 19 september kl. 10.00.

Konkursutförsäljning Tasscompaniet i Falun AB, onsdag den 19 september kl. 10.00

 

 

Bolaget bedriver försäljning av foder och tillbehör till hund och katt

Total utförsäljning med start onsdag den 19 september
klockan 10.00

70 % oavsett tidigare pris

Allt ska bort

Välkomna!

 

Hårdare regler har införts för målsägandebiträden

Regeringen lämnade den 30 november 2017 över en remiss till Lagrådet med förslag om bl.a. skärpta kompetenskrav för målsägandebiträden och att ett förordnande till målsägandebiträde enbart ska gälla fram till dess att överklagandetiden av en dom i tingsrätt löpt ut. Dock ska målsäganden kunna få hjälp av ett förordnat målsägandebiträde även i hovrätt om det finns ett visst behov.

 De skärpta kompetenskraven har av regeringen ansetts motiverade för att säkerställa att den som förordnas har goda kunskaper om de regler som gäller under en pågående förundersökning och under en rättegång. Om det inte är en advokat eller biträdande jurist som förordnas ska den som förordnas ha avlagt de kunskapsprov som krävs för behörighet till domaranställning, dvs. ha juristexamen eller motsvarande äldre examen.

 Vidare har regeringen ansett att behovet av ett målsägandebiträde i hovrätt har minskat bl.a. efter den tidigare genomförda domstolsreformen, vilken inneburit att målsägandebiträdets funktion begränsats i överrätt. Dessa lagändringar trädde i kraft den 1 juli 2018.

Vi som arbetar på advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog har de kvalifikationer som regeringen kräver för att utföra dessa uppdrag och åtar oss gärna dessa uppdrag som målsägandebiträde.

Tasscompaniet i Falun AB i konkurs

Falu tingsrätt har den 23 augusti 2018 utsett Per Råström till konkursförvaltare i konkursen Tasscompaniet i Falun AB.

Bolaget bedriver försäljning av foder och tillbehör till hund och katt samt friskvård för dessa djur. 

 

Första granskningarna enligt GDRP har inletts – Dataskyddsombud i fokus

Datainspektionen har inlett de första granskningarna efter att dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft i maj. Det är främst myndigheter som står i fokus i de inledande granskningarna, men även vissa privata aktörer omfattas. Temat för granskningen är om dataskyddsombud har utsetts hos de myndigheter och företag där sådant ombud behövs.

Enligt GDPR ska dataskyddsombud utses hos alla myndigheter. För företag gäller att dataskyddsombud ska finnas om kärnverksamheten innebär omfattade, regelbunden och systematisk övervakning över de registrerade. Dataskyddsombud ska även finnas om företaget hanterar så kallade känsliga personuppgifter såsom uppgift om personers politiska åsikt, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, sexualliv eller om företaget hanterar genetiska eller biometriska uppgifter.

I granskningen har Datainspektionen valt ut ett antal myndigheter, privata vårdgivare, försäkringsbolag, fackförbund banker och teleoperatörer.

Granskning förväntas avslutas i slutet av augusti.

Färg som varumärke

EU-domstolen har nyligen i ett förhandsavgörande bedömt ett omtvistat varumärke bestående av en röd färg anbringad på en skosula.

I media har framförts den uppfattningen att domen innebär att färgen inte kan få skydd som varumärke. Den slutsatsen är enligt min mening felaktig.

Bakgrunden till domen är ett företag som marknadsför högklackade damskor med en karakteristisk röd sula. Företaget har enligt Beneluxförordningen registrerat den röda färgen som varumärke. I registreringen har färgen återgivits anbringad på en skosula, men det anges specifikt att sulans kontur inte utgör en del av varumärket utan syftar till att utvisa märkets placering.

Ett företag som marknadsför konkurrerande skor med röd färg anbringad på skosulorna har i Nederländerna väckt talan om upphävande av ovan nämnd registrering.

I varumärkesdirektivet anges att ”tecken som endast består av en form som följer av varans art, som ger varan betydande värde eller är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat kan inte betraktas som varumärken”. Den nederländska domstolen begärde förhandsavgörande och ställde frågan om den ifrågavarande röda färgen var att anse som ett tecken som ”endast består av en form” enligt direktivets mening.

EU domstolen konstaterar att begreppet form inte är definierat, men att det enligt vanligt språkbruk typiskt sett avser ett antal linjer eller konturer som avgränsar den aktuella varan i rummet.

Domstolen anför vidare att även om färgen anbringats på en skosula så utgörs tecknet inte av sulans form och syftar således inte till att skydda formen.

Det domstolen har prövat är alltså om en färg som anbringats på en i och för sig definierad form (i detta fall en skosula) medför att färgen utgör endast en form och därmed inte kan betraktas som varumärke.

EU-domstolens dom torde innebära att färgen i detta fall inte är begränsad till formen och att hinder inte på denna grund föreligger för att betrakta färgen som varumärke. Till skillnad från den uppfattning som framförts i debatten torde domen innebära att det inte föreligger hinder mot registreringen, i vart fall inte på den grunden att färgen utgörs endast av en form. Målet ska nu avgöras av den nationella domstolen med denna utgångspunkt.