Första granskningarna enligt GDRP har inletts – Dataskyddsombud i fokus.

Första granskningarna enligt GDRP har inletts – Dataskyddsombud i fokus

Datainspektionen har inlett de första granskningarna efter att dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft i maj. Det är främst myndigheter som står i fokus i de inledande granskningarna, men även vissa privata aktörer omfattas. Temat för granskningen är om dataskyddsombud har utsetts hos de myndigheter och företag där sådant ombud behövs.

Enligt GDPR ska dataskyddsombud utses hos alla myndigheter. För företag gäller att dataskyddsombud ska finnas om kärnverksamheten innebär omfattade, regelbunden och systematisk övervakning över de registrerade. Dataskyddsombud ska även finnas om företaget hanterar så kallade känsliga personuppgifter såsom uppgift om personers politiska åsikt, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, sexualliv eller om företaget hanterar genetiska eller biometriska uppgifter.

I granskningen har Datainspektionen valt ut ett antal myndigheter, privata vårdgivare, försäkringsbolag, fackförbund banker och teleoperatörer.

Granskning förväntas avslutas i slutet av augusti.

Färg som varumärke

EU-domstolen har nyligen i ett förhandsavgörande bedömt ett omtvistat varumärke bestående av en röd färg anbringad på en skosula.

I media har framförts den uppfattningen att domen innebär att färgen inte kan få skydd som varumärke. Den slutsatsen är enligt min mening felaktig.

Bakgrunden till domen är ett företag som marknadsför högklackade damskor med en karakteristisk röd sula. Företaget har enligt Beneluxförordningen registrerat den röda färgen som varumärke. I registreringen har färgen återgivits anbringad på en skosula, men det anges specifikt att sulans kontur inte utgör en del av varumärket utan syftar till att utvisa märkets placering.

Ett företag som marknadsför konkurrerande skor med röd färg anbringad på skosulorna har i Nederländerna väckt talan om upphävande av ovan nämnd registrering.

I varumärkesdirektivet anges att ”tecken som endast består av en form som följer av varans art, som ger varan betydande värde eller är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat kan inte betraktas som varumärken”. Den nederländska domstolen begärde förhandsavgörande och ställde frågan om den ifrågavarande röda färgen var att anse som ett tecken som ”endast består av en form” enligt direktivets mening.

EU domstolen konstaterar att begreppet form inte är definierat, men att det enligt vanligt språkbruk typiskt sett avser ett antal linjer eller konturer som avgränsar den aktuella varan i rummet.

Domstolen anför vidare att även om färgen anbringats på en skosula så utgörs tecknet inte av sulans form och syftar således inte till att skydda formen.

Det domstolen har prövat är alltså om en färg som anbringats på en i och för sig definierad form (i detta fall en skosula) medför att färgen utgör endast en form och därmed inte kan betraktas som varumärke.

EU-domstolens dom torde innebära att färgen i detta fall inte är begränsad till formen och att hinder inte på denna grund föreligger för att betrakta färgen som varumärke. Till skillnad från den uppfattning som framförts i debatten torde domen innebära att det inte föreligger hinder mot registreringen, i vart fall inte på den grunden att färgen utgörs endast av en form. Målet ska nu avgöras av den nationella domstolen med denna utgångspunkt.

Försommarmingel på byrån

Vårt välbesökta försommarmingel gick av stapeln den 8 juni. Med så många underbara gäster var succén ett faktum.

Vi tackar alla som var med och bidrog till en minnesvärd afton.

kvartett med Emma

plockmat

Bild med Henrik och gäster gäster Per med gäster

TEN-gruppens årsmöte fredag den 25 maj 2018

Den 25 maj deltog Sylwan och Fenger-Krog vid TEN-gruppens årsmöte i Florens. Vi tackar den italienska värdbyrån för ett mycket lyckat och välorganiserat möte med bland annat besök på domstolen i Florens och föredrag om den italienska civilprocessen. Två nya byråer från Litauen respektive Kroatien valdes också in i TEN-gruppen, vilket betyder att Sylwan och Fenger-Krog, via TEN, nu kan erbjuda juridiskt biträde i yppersta klass i inte mindre än 18 länder.

Den 25 maj deltog Sylwan och Fenger-Krog vid TEN-gruppens årsmöte i Florens. Vi tackar den italienska värdbyrån för ett mycket lyckat och välorganiserat möte med bland annat besök på domstolen i Florens och föredrag om den italienska civilprocessen. Två nya byråer från Litauen respektive Kroatien valdes också in i TEN-gruppen, vilket betyder att Sylwan och Fenger-Krog, via TEN, nu kan erbjuda juridiskt biträde i yppersta klass i inte mindre än 18 länder.

IMG_4921 IMG_4924 IMG_4914        IMG_4925 IMG_4928 IMG_4931

Fördel Volvo angående varumärke

Volvo har ansökt om hävning av ett bolags ansökan om att registrera ”MADE BY SWEDEN”. Enligt Volvo står registreringen i strid med Volvos användning av ”Made by Sweden” som i stor omfattning använts i Volvos marknadsföringskampanjer.

En varumärkesregistrering får hävas om det registrerade varumärket kan förväxlas med ett kännetecken som användes av någon annan vid tiden förvarumärkesansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vidtidpunkten för ansökan (2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen).

Volvo anförde att den omfattande användningen av ”Made by Sweden” medfört varumärkesrättslig inarbetning och att således bolagets registrering gör intrång i Volvos inarbetade äldre rätt.

När målet prövades i patent- och marknadsdomstolen ansåg domstolen att ”Made by Sweden” har en viss ursprunglig särskiljningsförmåga och därmed torde kunna betraktas som ett kännetecken.  Volvos användning ansågs däremot inte ha medfört en inarbetning.

Domstolen finner det ändå visat att bolaget vid ansökan om registrering känt till Volvos användning och att syftet med registreringen vari otillbörligt i syfte att försvåra eller dra nytta av Volvos användning av varumärket.

Sammanfattningsvis konstaterar domstolen att Volvos kännetecken och bolagets registrerade varumärken är identiska och därmed förväxlingsbara, att bolaget känt till Volvos användning och att registreringen skett i otillbörligt syfte. skäl att häva registreringen förelåg därför.

Domen visar att ett kännetecken, trots att det vare sig är registrerat varumärke eller inarbetat kan ge ett skydd mot otillbörlig registrering av förväxlingsbara märken. Ett grundkrav torde dock vara att kännetecknet har någon ursprunglig särskiljningsförmåga.