Arvode.

Företag
Våra arvodesprinciper motsvarar de principer som fastställts av Sveriges Advokatsamfund. Vi debiterar i stor utsträckning efter tidsåtgång, men även med hänsyn till ärendets svårighetsgrad och uppnått resultat. Vi strävar alltid efter kostnadseffektiva lösningar utan att ge avkall på kvalitet.

Timarvodet för affärsjuridiska uppdrag uppgår till 2 000 kr – 4 000 kr, exkl moms, beroende på uppdragets karaktär.

Vi fakturerar månadsvis med 10 dagars kredittid om inget annat avtalats. I vissa fall begär vi förskott på arvode. Företag som har företagsförsäkring har vanligtvis ett rättsskydd. Rättsskyddsförsäkringen gäller för tvister som kan prövas av tingsrätt och vissa andra domstolar. Den ersättning som kan erhållas från försäkringen uppgår oftast till maximalt 5 basbelopp, dvs 262 500 kr. Självrisken uppgår vanligen till 20 %. Vi hjälper er med kontakterna med försäkringsbolaget.

Privat
Vid uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde i brottmål samt som offentligt biträde i socialrättsliga ärenden betalar staten vårt arvode.

För andra uppdrag för privatpersoner motsvaras vårt timarvode ofta av den taxa som fastställts av staten, för 2023, 1 845 kr inklusive mervärdesskatt.

Om vi inte skulle komma överens i fråga om arvodet har du som konsument möjlighet att få saken prövad av Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd. Mer information om nämnden finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.
Postadress, se nedan
Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54  STOCKHOLM

Vid övriga uppdrag för privatpersoner där arvode ej fastställs enligt taxa, exempelvis upprättande av testamente och äktenskapsförord, uppgår vårt timarvode
till 2 750 kr inklusive mervärdesskatt. Vid affärsjuridiska uppdrag för privatpersoner gäller motsvarande timarvode som för företag, se ovan.

En privatperson kan ofta få hjälp med advokatkostnaderna genom rättsskyddet i hemförsäkringen eller villa- och fritidshusförsäkringen eller bilförsäkringen. Rättsskyddsförsäkringen gäller för tvister som kan prövas av tingsrätt och vissa andra domstolar. Den ersättning som försäkringsbolagen betalar ut för ombuds- och rättegångskostnader är begränsad, vanligen till 200 000 kr för varje tvist. Självrisken uppgår vanligen till 20 %. Försäkringen gäller inte för tvist med någon som man är eller har varit gift eller sambo med om tvisten uppkommer inom viss tid, ofta ett år, efter det att äktenskapet eller samboförhållandet upphörde. Försäkringen gäller inte heller arbetsrättsliga tvister. Flera andra undantag finns. I sådana fall kan eventuellt allmän rättshjälp erhållas, se nedan.
Den som har en årsinkomst om max 260 000 kr kan få rättshjälp av staten. Rättshjälpen består av ekonomiskt stöd i domstolstvister. Du får stå för viss andel av advokatkostnaderna själv. Det finns dock begränsningar i reglerna som är för omfattande för att redogöra för här.

Vi hjälper er att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.