Privat.

Socialrätt

Sylwan & Fenger-Krog handhar offentligrättsliga ärenden som avser tvister mellan enskilda och myndigheter, exempelvis som offentligt biträde i mål om tvångsvård av barn (LVU) eller missbrukare (LVM). Vi åtar oss även uppdrag som offentligt biträde i mål om psykiatrisk tvångsvård (LPT)

Kontaktperson